Sản xuất tầng chân nuôi ong với phương pháp truyền thống

Sản xuất tầng chân nuôi ong với phương pháp truyền thống

ĐĂK NGUYÊN HỒNG là một công ty xuất thân từ một trại ong có quy mô lớn , đầu tiên áp dụng mô hình nuôi ong theo hướng công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk . ĐĂK NGUYÊN HỒNG  cũng là nhà cung cấp  TẦNG CHÂN nuôi ong hàng đầu trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất tầng chân nuôi ong với phương pháp truyền thống

Sản xuất tầng chân nuôi ong với phương pháp truyền thống
Sản xuất tầng chân nuôi ong với phương pháp truyền thống

Để lại phản hồi của bạn tại đây